Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • GooglePlus
+48 577 500 095     wersja polska english version deutsch wersja ukraińska

Ile wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorcy oraz mały, preferencyjny ZUS dla nowych firm.

0042Jeżeli prowadzisz firmę w Polsce, to zobowiązany jesteś do opłacania składki ZUS. Jakie są obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS? Ile wynoszą składki ZUS? Do kiedy należy opłacić składki ZUS z działalności gospodarczej? Ile wynosi preferencyjny ZUS (tzw. mały ZUS) dla nowych firm? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Ile wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorcy oraz mały, preferencyjny ZUS dla nowych firm
Jeżeli chcesz prowadzić własną firmę w Polsce nie unikniesz niestety konieczności opłacania składek ZUS. Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Na składki ZUS składają się: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Istnieje również składka chorobowa, ale jej opłacanie jest dobrowolne. Koszty związane z koniecznością opłacania składki ZUS za przedsiębiorcę oraz pracowników trzeba ponosić co miesiąc, niezależnie od sytuacji finansowej firmy.

Zakładasz firmę? Dokonaj zgłoszenia do ZUS
Bardzo ważnym obowiązkiem wobec ZUS, przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność godspodarczą, jest dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli rozpoczynasz jednoosobową działalność gospodarczą, to nie musisz osobiście zgłaszać się do ZUS – to ZUS sam Cię znajdzie dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 który uzupełniłeś zakładając działalność, wraz z kopią wpisu do CEIDG przesyłany jest do ZUS. ZUS na podstawie danych z otrzymanego wniosku sporządza za przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek (druk ZUS ZFA).

Jeżeli zakładasz firmę w każdej innej formie prawnej niż jednoosobowa działalność, to musisz sam zgłosić się do ZUS w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Wysokość składek ZUS przedsiębiorcy
Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej firmę – jeżeli będziesz unikał tego obowiązku, to narażasz się na kary: naliczanie odsetek za zwłokę, dodatkowe opłaty, karę grzywny do 5 000 zł, postępowanie egzekucyjne czy wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Jak widać, dopełnianie obowiązków wobec ZUS jest bardzo ważne.

Składki ZUS opłacane są na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wynoszą aktualne składki ZUS dla przedsiębiorcy?
W poniższej tabeli przedstawione zostały składki za miesiące styczeń - grudzień 2017 r.

Ubezpieczenie Wymagalność Kwota od której obliczmy Stopa % składki Bez dobrowolnej składki chorobowej Z dobrowolną składką chorobową
Ubezpieczenia społeczne obowiązkowe 2 557,80 zł* 31,77% 749,94 zł 812,61 zł
Emerytalne obowiązkowe 19,52% 499,28 zł
Rentowe obowiązkowe 8% 204,62 zł
Chorobowe dobrowolne 2,45% 0,00 zł 62,67 zł
Wypadkowe*** obowiązkowe 1,80% 46,04 zł
Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe 3 303,13 zł** 9,00% 297,28 zł
Fundusz Pracy obowiązkowe 2 557,80 zł* 2,45% 62,67 zł
Razem: 1 109,89 zł 1 172,56 zł
* Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą za minimalną podstawę wymiaru została ustalona kwota 2 557,80 zł, jest to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego szacowanego na rok 2017.

** W 2017 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3 303,13 zł, jest to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2017 r., nie może być niższa niż: 297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

*** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona została w wysokości 1,80% - jest to stopa procentowa właściwa dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.


Podsumowując - w momencie dokonywania płatności za składki ZUS jesteś zobowiązany dokonać przelewu na 3 różne konta ZUS tytułem 3 różnych składek:

Rodzaj składki ZUS, konto Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 749,94 zł 812,61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 297,28 zł 297,28 zł
Fundusz Pracy i FGŚP
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 62,67 zł 62,67 zł
Razem: 1 109,89 zł 1 172,56 zł
Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ograniczenie rocznej nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych powoduje zaprzestanie obliczania i przekazywania składek do ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. została określona na: 127 890 zł.


Do kiedy należy opłacić składki ZUS z działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która powinna zostać złożona do 10 dnia bieżącego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast, jeśli przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń również inne osoby (współpracownika, pracownika lub zleceniobiorcę), wówczas składki za obecny miesiąc opłaca do 15 dnia następnego miesiąca.

Preferencyjny ZUS (mały ZUS) dla nowych firm
Osoby, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, mogą skorzystać ze specjalnej preferencyjnej składki ZUS. Polega ona na tym, że przez pierwsze 24 miesiące, liczone od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, płaci się zmniejszone składki ZUS (tzw. mały ZUS).

Niestety, preferencyjny ZUS nie przysługuje wszystkim. Wykluczeni są: wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, jednoosobowi założyciele spółki z o.o. oraz twórcy i artyści.

ZUS preferencyjny nie będzie przysługiwać też przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Za przykład może posłużyć osoba, która zwolniła się z pracy na etacie jako sprzątaczka oraz rozpoczęła działalność w tej samej branży, świadcząc jednocześnie usługi sprzątania dla byłego pracodawcy.

Aby skorzystać z preferencji ZUS dla nowych firm, trzeba złożyć oświadczenie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziło się innej działalności gospodarczej.

Aktualne składki preferencyjne ZUS dla nowych firm w 2017 roku za styczeń - grudzień 2017 r. zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Ubezpieczenie Wymagalność Kwota od której obliczmy Stopa % składki Bez dobrowolnej składki chorobowej Z dobrowolną składką chorobową
Ubezpieczenia społeczne obowiązkowe 600 zł* 31,77% 175,92 zł 190,62 zł
Emerytalne obowiązkowe 19,52% 117,12 zł
Rentowe obowiązkowe 8% 48,00 zł
Chorobowe dobrowolne 2,45% 0,00 zł 14,70 zł
Wypadkowe*** obowiązkowe 1,80% 10,80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe 3 303,13 zł** 9,00% 297,28 zł
Fundusz Pracy nie dotyczy przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS (tzw. mały ZUS) nie opłaca za siebie Funduszu Pracy
Razem: 473,20 zł 487,90 zł
* Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą z preferencyjną stawką ZUS, za minimalną podstawę wymiaru została ustalona kwota 600 zł, jest to 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.

** W 2017 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3 303,13 zł, jest to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2017 r., nie może być niższa niż: 297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

*** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona została w wysokości 1,80% - jest to stopa procentowa właściwa dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.


Podsumowując - w momencie dokonywania płatności za składki ZUS jesteś zobowiązany dokonać przelewu na 2 różne konta ZUS tytułem 2 różnych składek:

Rodzaj składki ZUS, konto Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 175,92 zł 190,62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 297,28 zł 297,28 zł
Fundusz Pracy i FGŚP
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 nie dotyczy nie dotyczy
Razem: 473,20 zł 487,90 zł
W jaki sposób jak najdłużej korzystać z preferencyjnej składki ZUS?

Ze względu na zasady działania preferencyjnego ZUS, warto jest zarejestrować nową firmę 2 dnia danego miesiąca. Prawo do preferencyjne składki ZUS nabywa się przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności. W związku z tym, jeżeli rozpoczniesz działalność innego dnia miesiąca, niż pierwszy, okres 24 miesięcy będzie liczony dopiero od kolejnego pierwszego dnia miesiąca.

Na przykład: jeżeli zarejestrujesz firmę w dniu 1 kwietnia 2017 r., to będziesz płacił mniejsze składki ZUS przez pierwsze 24 miesiące, czyli za okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 r. Za kwiecień 2019 r. zapłacisz już pełny wymiar składek. Jeżeli zarejestrujesz firmę dzień później, czyli 2 kwietnia 2017 r., to okres ten się wydłuży. Oznacza to, że niższe składki zapłacisz za okres od 2 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019, czyli z "małego ZUS" skorzystasz prawie o miesiąc dłużej.

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS
Pamiętaj, że jeżeli jako przedsiębiorca zatrudniasz innych ludzi, ciążą na Tobie różne obowiązki wobec ZUS. Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy za zatrudnione (ubezpieczone) osoby.

Pierwszym obowiązkiem świeżo upieczonego pracodawcy jest złożenie formularza - zgłoszenie płatnika składek w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi pierwszej osoby. Do ZUSu również należy zgłosić fakt zwolnienia danej osoby. Musi to nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zwolnienia. Jeżeli zakończysz swoją działalność gospodarczą lub gdy zdecydujesz się nie zatrudniać już żadnego pracownika, również musisz poinformować o tym ZUS w terminie 7 dniu od zaistnienia takich faktów. Podsumowując, musisz zgłaszać do ZUSu wszelkie informacje na temat zmiany stanu zatrudnienia, chorób swoich pracowników oraz wszelkich zmianach w tym zakresie mogących wpływać na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podsumowując, musisz zgłaszać do ZUSu wszelkie informacje na temat zmiany stanu zatrudnienia, chorób swoich pracowników oraz wszelkich zmianach w tym zakresie mogących wpływać na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W przypadku zatrudnienia nowego pracownika - należy złożyć deklarację ZUS ZUA lub ZUS ZZA, przy zgłoszeniu do ubezpieczenia członków rodziny składa się deklarację ZUS ZCNA. Przy zmianach danych identyfikacyjnych (np. adres, nazwisko, itd.) pracownika na etacie/na zlecenie – deklarację ZUS ZIUA. Przy zakończeniu umowy o pracę/umowy zlecenia - wyrejestrowania pracownika należy dokonać składając deklarację ZUS ZWUA.

Ponadto pracodawca powinien co miesiąc składać następujące deklaracje:

ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa
ZUS RCA - imienne raporty o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za każdego pracownika
deklarację ZUS RSA w następujących przypadkach:
gdy ktoś z pracowników był na zwolnieniu lekarskim
gdy ktoś z pracowników korzystał z urlopu bezpłatnego
gdy ktoś z pracowników przebywa na urlopie macierzyńskim/wychowawczym
deklarację ZUS RZA w przypadku, gdy organizacja zatrudnia pracowników na zlecenie z ubezpieczeniem zdrowotnym
deklarację ZUS RMUA - deklaracja przekazywana jest pracownikom na żądanie, oraz obowiązkowo raz w roku, do końca lutego, zawierają one informację o odprowadzonych składach do ZUS
Jako że system naliczania i rejestracji pracowników w ZUS jest dość skomplikowany, pomocą służyć mogą Ci darmowe programy i aplikacje (program Płatnik lub aplikacja internetowa ePłatnik) dostępne na stronie internetowej ZUSu.

Za ich pomocą możesz sporządzić wszystkie dokumenty związane ze zgłaszaniem niezbędnych danych i rozliczaniem należnych składek. Sporządzane w nich dokumenty są w dużej mierze weryfikowane, co pozwala uniknąć wielu błędów. Kolejną korzyścią związaną z korzystaniem z tych programów jest to, że można z ich pomocą przekazywać wszelkie dokumenty drogą elektroniczną.

Jeżeli zatrudniasz do 5 pracowników, możesz też składać dokumenty wypełnione ręcznie - stosowne druki do ręcznego rozliczania dostępne są we wszystkich oddziałach ZUS.

Prowadzenie rozliczeń z ZUSem może okazać się dość skomplikowane dlatego warto nawiązać współpracę z zewnętrznym biurem księgowym, które zajmie się za Ciebie całą dokumentacją.